Skip to content

Нүүр хуудас

24 Electrical System-Цахилгаан хангамжийн систем
ARINC
23/34 Communication and Navigation-System-Харилцаа холбоо болон навигацын систем
22 Autopilot-Автомат нислэгийн систем

31 Electronic Display-Электроник дэлгэц 
Бусад буюу агаарын хөлгийн танин мэдэхүйн мэдээллийн хэсэг

Latest from the Blog

ADIRS-ийн талаарх ерөнхий ойлголт

Aгаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн тайлбар А320 онгоц нь гурван ижил Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжтэй (ADIRU). Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн (ADIRS) зорилго нь Нислэгийн Электроник хэрэглэлийн Систем (EFIS), FMGС, болон бусад хэсэг рүү нь агаарын өгөгдөл болон инерцийн мэдээллийг түгээх юм. Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжтэй (ADIRU) тус бүр агаарын өгөгдлийн компьютер (ADR) болон Лазер гиро инерц боловсруулах системтэй (IR). Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн (ADIRU) Агаарын өгөгдлийн компьютер (ADR) болон Лазер гиро инерц боловсруулах … Continue Reading ADIRS-ийн талаарх ерөнхий ойлголт