Skip to content

EICAS-ын үүрэг

Бичлэгийн текст

Хөдөлгүүрийн үзүүлэлт ба багт анхааруулах систем буюу EICAS

Анхааруулах систем нь агаарын хөлгийн  системийн ажиллагаа, гүйцэтгэлийг хянадаг бөгөөд ердийн бус нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нисгэгчдэд анхааруулга өгдөг. Энэ систем нь хамгийн хүнд  нөхцлөөс хамгийн хөнгөн хүртэлх нөхцөлийг  үл хамааран нислэгийн чухал хэсэгт анхаарах боломжийг олгоно. Нислэгийн анхааруулах  систем нь хөдөлгүүрийн үзүүлэлт ба  анхааруулах систем  буюу EICAS, газрын гадаргаас дээш хэр хол байгааг анхааруулах систем TWAS эсвэл GPWS,  мөргөлдхөөс зайлсхийх систем буюу TCAS,  мөн  PWS буюу салхины шилжилтийг харуулах түүнийг урьдчилан анхааруулах систем зэргийг багтаасан байдаг.

Анхааруулах систем нь мастер анхааруулах ба  анхааруулахыг шинэчлэх свич буюу унтраалгатай байдаг. EICAS  дэлгэц нь үндсэн дэлгэц, навигацийн дэлгэц , head up display буюу харааны чигийн дэлгэц  зэргээс бүрдэнэ. EICAS нь нисгэгчийн бүхээг дэх чанга яригч, механик сэрэмжлүүлгийн дохиолол зэргээр тоноглогдсон байдаг. Мастер анхааруулах гэрэл асахад  гэрэл нь нисгэгчийн харааны чигийн дагуу  байрладаг тул  нисгэгчид харахад амар байна.Нислэгийн үндсэн дэлгэц  дээр анхааруулагын дохиоллыг улаан, болон шар өнгөөр  үзүүлнэ. Харааны чигийн  дэлгэц нь анхаарууллгыг үндсэн дэлгэцтэй адил утгыг агуулах боловч онцлох тод өнгөгүйгээр харуулна. Навигацийн дэлгэц нь мөн анхааруулгыг улаан эсвэл шар  өнгөөр ​​харуулна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: