Skip to content

AuthorJamsran Urjin

ADIRS-ийн талаарх ерөнхий ойлголт

Aгаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн тайлбар А320 онгоц нь гурван ижил Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжтэй (ADIRU). Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн (ADIRS) зорилго нь Нислэгийн Электроник хэрэглэлийн Систем (EFIS), FMGС, болон бусад хэсэг рүү нь агаарын … Continue Reading ADIRS-ийн талаарх ерөнхий ойлголт

VEMD тайлбар

Бичлэгийн текст VEMD нь хяналтын самбаруудын нэг ба хөдөлгүүр болон нисэх хэрэгслийн параметрүүдийг үнэн зөв алдаагүй мэдээллэх үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь нисгэгчийн ажлын ачааллыг бууруулж түргэн бөгөөд хялбар хайлт хийх,чанартай … Continue Reading VEMD тайлбар

ACARS буюу Aircraft Communication Addressing and Reporting System

Агаарын хөлөг болон газрын станц  хоёрын хоорондын харилцаа холбоо нь агаарын хөлгүүд хооронд тодорхой мэдээллүүдийг дамжуулахад чухал үүрэгтэй. Airline Operational Control Centre (AOC) and Air Traffic Control Centre (ATC) 1978 … Continue Reading ACARS буюу Aircraft Communication Addressing and Reporting System