Skip to content

CategoryОнол

РАДИО ДОЛГИОН БОЛОН ТАРХАЛТЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Орчинд хэлбэлзэл тарах үзэгдлийг долгион гэдэг. Энэ хэлбэлзэл тарах хурдыг долгионы хурд гэнэ. Орчинд механик долгион тарах нь орчны шинж чанараас , зарим нэг тохиолдолд долгионы давтамжаас хамаардаг. Долгионы хурд … Continue Reading РАДИО ДОЛГИОН БОЛОН ТАРХАЛТЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

ОНОЛ

Сэдэв Атом, молекул (протон, нейтрон, электрон) Потенциал ялгавар Атом дахь электрон бүрхүүлүүд Ион, ионжуулалт Цахилгаан статик Соронзон, соронзон материал Соронзон орон, соронзон тууль, соронзон талбай Цахилгаан энерги Цахилгаан цэнэг, хүчдэл … Continue Reading ОНОЛ