Skip to content

Categoryхэрэгтэй пост

VEMD тайлбар

Бичлэгийн текст VEMD нь хяналтын самбаруудын нэг ба хөдөлгүүр болон нисэх хэрэгслийн параметрүүдийг үнэн зөв алдаагүй мэдээллэх үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь нисгэгчийн ажлын ачааллыг бууруулж түргэн бөгөөд хялбар хайлт хийх,чанартай … Continue Reading VEMD тайлбар

РАДИО ДОЛГИОН БОЛОН ТАРХАЛТЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Орчинд хэлбэлзэл тарах үзэгдлийг долгион гэдэг. Энэ хэлбэлзэл тарах хурдыг долгионы хурд гэнэ. Орчинд механик долгион тарах нь орчны шинж чанараас , зарим нэг тохиолдолд долгионы давтамжаас хамаардаг. Долгионы хурд … Continue Reading РАДИО ДОЛГИОН БОЛОН ТАРХАЛТЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

АН-2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЦАХИЛГААН, ХЭРЭГЛЭЛ БА РАДИО СИСТЕМ

1.1. Тэжээлийн эх үүсвэрүүд             АН-2 агаарын  хөлгийн цахилгаан систем нь цахилгаан тэжээлийн эх үүсвэр, сэлгэн залгах, салгах, удирдах эд анги болон цахилгаан хэрэглэгчүүдээс бүрдэнэ. Үндсэн цахилгаан  тэжээлийн эх үүсвэр … Continue Reading АН-2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЦАХИЛГААН, ХЭРЭГЛЭЛ БА РАДИО СИСТЕМ

AHRS гэж юу вэ ?

IRS-ийн  өөрчлөлт бол эргэлдэдгүй гироскоп ашиглах явдал юм.  INS нь өнөөг хүртэл бусад бүх төрлийн гироскоптой ижил төрлийн эргэлдэдэг диск болон гироскоп ашигласаар ирсэн. Харин эсрэгээр,IRS нь хөдөлгөөнт хэсэг байхгүй … Continue Reading AHRS гэж юу вэ ?