Skip to content

CategoryCommunication

ACARS буюу Aircraft Communication Addressing and Reporting System

Агаарын хөлөг болон газрын станц  хоёрын хоорондын харилцаа холбоо нь агаарын хөлгүүд хооронд тодорхой мэдээллүүдийг дамжуулахад чухал үүрэгтэй. Airline Operational Control Centre (AOC) and Air Traffic Control Centre (ATC) 1978 … Continue Reading ACARS буюу Aircraft Communication Addressing and Reporting System