Skip to content

CategoryElectronic Display

VEMD (VEHICLE AND ENGINE MULTIFUNCTION DISPLAY)

Нисэх хэрэгсэл ба хөдөлгүүрийн олон үйлдэлт дэлгэц Энэ дэлгэц нь Америк болон Европын стандартад нийцсэн жижиг онгоцонд өргөн хэрэглэгдэж байгаа нислэгийн удардлагийн цогц мэдэээлэл хөдөлгүүрийн бүх өгөгдлүүдийг үзүүлэх, хадгалахаас гадна,нислэгийн … Continue Reading VEMD (VEHICLE AND ENGINE MULTIFUNCTION DISPLAY)

Head-Up Display Visual Guidance System (HVGS)

HVGS-ийн үндсэн үүрэг нь нисгэгч гадагш харахын зэрэгцээ Нислэгийн Үндсэн Дэлгэц (PFD) дээрх параметрүүдээр зэрэг хангагдах юм. Энэ нь ялангуяа шөнө буюу цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцлөөс хамаарч орчны харагдац муудсан … Continue Reading Head-Up Display Visual Guidance System (HVGS)